правилник

  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ЧСУ  „ЮРИЙ ГАГАРИН“

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2019-2020

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРАВИЛНИК ТУК

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА  – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава І  УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

Глава ІІ  СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Глава ІІІ  ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Глава ІV  УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

ЧАСТ ВТОРА – ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава  І  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  ІІ  УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  ІІІ  УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Глава  ІV  УЧЕБЕН ПЛАН

Глава  V  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  VІ  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Глава  VІІ  ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Глава  VІІІ  ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Глава  IX  ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Глава  X  ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

Глава XI  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ

Създадено от Webma Studio