стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1. По смисъла на чл.1 ал.1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование да се отпускат стипендии на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование, които са:

  • български граждани
  • граждани на държава членка на Европейски съюз или чужденци, отговарящи на изискванията по чл.1 от Постановлението

2.Учениците нямат право на стипендия когато:

  • прекъснат обучението си
  • имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет

3. Съгласно Постановлението стипендиите се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет,който се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България

4.Разпределение на средствата за годината да се извърши по следния начин:

  • за месечни стипендии (по Чл.4 ал.1 от Постановлението)
  • за месечни стипендии за ученици без родители (по Чл.4 ал.1 т.1и 2 от Постановлението)

5.Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците, размер и срок за получаването им да се извършва по следния начин:

А) Отпускане на месечни стипендии

– За месечна стипендия за постигнати образователни резултати (чл.4 ал.1 т.1)

Допускат се до класиране ученици със среден успех не по-малък от Отличен 5.50, допуснати по-малко от 4 неизвинени отсъствия и без действащи към момента наказания, наложени с решение на Педагогическия съвет. Когато ученикът кандидатства за първия учебен срок да се вземат успехът и допуснатите неизвинени отсъствия от предходната учебна година,а при кандидатстване за втори учебен срок да служи успехът и броят на допуснатите неизвинени отсъствия от първи учебен срок.           Учениците се класират по успех. При еднакъв успех , първо се класират ученици с по-малък брой допуснати неизвинени отсъствия.

Размерът на стипендиите в зависимост от успеха е :

  • За Отличен 6,00- 50 лева (петдесет лева)
  • За Отличен 5.75-5.99- 35лева (тридесет и пет лева)
  • За отличен 5.50-5.74- 21 лева (двадесет и един лева)

За кандидатстване се подава заявление по образец, в което се вписват успеха и допуснатите неизвинени отсъствия и се заверява с подпис от класния ръководител,удостоверяващ верността на данните. След проверка и заверка от член на сформираната комисия със заповед на директора се подават в касата на училището.

Б) Отпускане на стипендии на ученици без родители

Право на посочена стипендия имат ученици, чиито родители са починали, лишени от родителски права или са поставени под пълно запрещение. Учениците трябва да имат по- малко от 4 неизвинени отсъствия и успех Мн.добър ( 4.50)

Размерът на стипендията е 40 лв.

Стипендиите се отпускат от началото на учебната година или от началото на месеца,следващ месеца,през който е възникнало основание за получаване на стипендията.Срокът за получаване на стипендията е до края на учебната година.

За кандидатсване учениците подават заявление свободен текст и копие от документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия.

В) Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

а) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

б) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

в) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за стипендия

Заявление за стипендия за деца с починал родител

Създадено от Webma Studio