ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧСУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧСУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. С тези Правила се определят редът и условията за провеждане на учебен процес в ЧСУ „Юрий Гагарин“ в  условията на извънредна епидемична обстановка и разпространение на COVID 19.
 1. Осигуряването на безопасна и здравословна среда, при спазване на строги противоепидемични мерки в ситуацията на COVID-19, е от първостепенно значение за работата на ЧСУ „Юрий Гагарин“.
 1. Целта на тези правила е регламентиране на провеждането на учебни занятия в ЧСУ „Юрий Гагарин“, в условията на разпространението на COVID-19, на основание на Мерките за организиране на дейностите в училищата.
 1. Разпространението на инфекции COVID-19 може да бъде предотвратено в най-голяма степен от спазването на строги хигиенни мерки от персонала, родителите и децата.
 1. Тези правила ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемичната ситуация.

 

ІІ. СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  И ХИГИЕНА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧСУ „ЮРИЙ  ГАГАРИН“

 

 1. Физическата дистанция е задължителна между децата от отделните класове.
 1. Недопускане на струпване на родители, ученици и длъжностни лица в двора на училището, на входа, коридорите и общите части на ЧСУ „Юрий Гагарин“.
 1. Физическата дистанция е задължителна между педагогическия и непедагогическия персонал в ЧСУ „Юрий Гагарин“ .
 1. Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на ЧСУ „Юрий Гагарин“.
 1. Осигуряване на дезинфектант за дезинфектиране на ръцете при влизане на входа на училището,в класните стаи, в коридорите и преддверията към санитарните помещения.
 1. Регулярна дезинфекция и проветряване на класните стаи, коридори, санитарни помещения и общи части.
 1. На територията на ЧСУ „Юрий Гагарин“ учениците и персоналът ползват вътрешни обувки или калцуни за еднократна употреба, осигурени от училището. След закуска се преобуват в специално обособено помещение.
 1. Всеки ученик ще използва собствени учебни комплекти, ученически пособия и канцеларски материали. Не се препоръчва размяната им.
 1. Регулярно ще се дезинфекцират пособията за общо ползване от учениците. (маркери за дъска, линия, пергел, триъгълник за дъска, спортни пособия като топки, въжета и др., дистанционни устройства, макети, специализирана апаратура, играчки, книги и др.)
 1. Ще се обособи помещение на входа на ЧСУ „Юрий Гагарин“, в което ще се изолират лица със симптоматика на Covid 19 още при влизане на територията на обекта.
 1. Ще се обособи помещение на 2-я етаж в ЧСУ „Юрий Гагарин“, в което ще се изолират ученици от начален етап със симптоматика на Covid 19.
 1. Ще се обособи помещение на 3-я етаж в ЧСУ „Юрий Гагарин“, в което ще се изолират ученици от прогимназиален и гимназиален етап със симптоматика на Covid 19.

 

За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на сградата, което ще гарантира физическата дистанция между учениците, педагогическия и непедагогическия персонал.

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

 1. Учениците и педагогическият/непедагогическият персонал се допускат в сградата на училището с маски или шлемове.

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и ресторант (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

 

 1. Учениците от отделните випуски ще се движат еднопосочно в обозначени коридори, за да се избегне струпване.
 1. От 8.25 часа до 8.30 часа в класните стаи ще се провежда раздвижваща гимнастика от учениците, като се спазват санитарните изисквания – на отворени прозорци, спазвайки физическа дистанция.
 1. В началото на всеки ден /първия учебен час/ ще се провежда 5-минутна беседа от педагогическия персонал, за да се напомнят на учениците мерките за безопасност на територията на училището.
 1. Ще бъдат обособени и обозначени отделни части/фоайета за отдих по време на междучасията за всеки отделен випуск.
 1. В класните стаи всеки ученик ще стои самостоятелно на чин, за да се осигури необходимата физическа дистанция.
 1. Всяка паралелка ще разполага с отделна класна стая.
 1. Преобличането за часовете по физическо възпитание и спорт за начален етап ще се осъществява в класните стаи. За прогимназиален и гимназиален етап – в две отделни съблекални, както следва:

– за втори, четвърти и шести учебен час – на 2 етаж;

– за първи, трети, пети и седми учебен час – на 3 етаж;

 1. Ще бъдат обособени класни стаи на открито, които да се използват, когато метереологичните условия позволяват.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНЕ

 

 1. В автобусите е задължително ползването на маски или шлемове от учители и ученици.
 1. На двойна седалка в училищния транспорт ще седят ученици от една и съща паралелка.
 1. Всеки ученик ще има определено място в автобуса, като няма да се допуска разместване.
 1. Препоръчително дезинфектиране на ръцете при влизане в училищния транспорт.
 1. При влизане в ресторанта учениците задължително мият и дезинфекцират ръцете си.
 1. Всяка паралелка ще се храни на предварително обозначена маса с дежурен учител, като се спазва физическа дистанция. Учениците от начален етап ще ползват дясната част от ресторант «Радуга», а от прогимназиален и гимназиален етап – лявата.
 1. Не се допуска разместване на учениците по време на хранене.
 1. Всички ученици и учители спазват обозначените места за вход и изход на ресторанта.
 1. Забранява се внасянето на храни и напитки на територията на ЧСУ „Юрий Гагарин“.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ЧСУ «ЮРИЙ ГАГАРИН»

 

I Раздел

В случай на симптоматика за COVID-19 по метода PCR на ученик:

 

 1. Измерване на телесната температура от медицинско лице при наличие на грипоподобни симптоми.
 1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 1. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 1. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,

използване на личен транспорт при възможност).

 1. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 1. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 1. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 1. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

II Раздел

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

 

 1. Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 1. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 1. Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 1. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под

14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

 • ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • класният ръководител в начален етап на основно образование;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 1. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 1. Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 1. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 1. След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 1. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

III Раздел

В случай на симптоматика за COVID-19 по метода PCR на възрастен:

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

 1. Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 1. Избягва се физически контакт с други лица.
 1. При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 1. Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 1. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 1. Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 1. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 1. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 1. Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

IV Раздел

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен:

 

 1. Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 1. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 1. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 1. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 1. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 • учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 1. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 1. Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 1. След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 1. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Създадено от Webma Studio