правилник

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ЧСУ  „ЮРИЙ ГАГАРИН“

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРАВИЛНИК ТУК

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА  – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава І – УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

Глава ІІ – СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Глава ІІІ – ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

ЧАСТ ВТОРА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава І  УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава ІІ  УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Глава ІІІ  УЧЕБЕН ПЛАН

Глава  ІV   УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Глава V ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  VІ  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Глава VІІ ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

ГЛАВА  VІІІ  ПЛАН-ПРИЕМ

Създадено от Webma Studio