психолог

На територията на област Варна са създадени да функционират  “ Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците , техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза , свързана с COVID-19„. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

тел: 0882 07 80 85 и тел.0882 31 46 86

от понеделник до петък, в часовия  диапазон
08:30-11:30 часа и 12:30-16:30 часа.

Психологът в Частно средно училище „Юрий Гагарин“:

  • оказва подкрепа при стабилизиране на психологичното здраве, учене и поведение, като по този начин помага на децата и младежите да преуспяват в академичен, поведенчески, емоционален и социален план.
  • извършва работа със семейства, учители;
  • осъществява кореспонденция с организации и други професионалисти в подкрепа на безопасна и здравословна среда на учениците, което особено засилва взаимовръзката между семейната, училищна среда и общността;
  • заема активно участие
    в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда, като извършва наблюдения, оценяване и подкрепа   на психичното здраве и развитие на децата и учениците в училищна среда.
  • Извършва дейности във връзка с изграждането на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между учениците, работейки
    съвместно с учители, родители и други педагогически специалисти.

Работата на психолога в училище граничи с прилагане на подходящи  форми  за  дългосрочна
индивидуална и групова консултативна работа и психо-социална
рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със
стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти.

 

Училищен психолог

Десислава Генкова

Консултации с родители: При предварително уговорена среща

Работно време:

понеделник /11:00 – 17:00ч./

вторник-петък /10:30 – 16:30ч./

Създадено от Webma Studio